ALGEMENE VOORWAARDEN NV ALKERN VOR BETON

1. Toepassing algemene voorwaarden

1.1. Alle contractuele rechtsverhoudingen, zowel huidige als toekomstige, tussen de naamloze vennootschap Alkern VOR Beton, met zetel te 8800 Roeselare, Ieperseweg 112, BTW BE 0439.226.490, RPR Gent afdeling Kortrijk (hierna genoemd “Alkern”) en de klant, worden beheerst door (in hiërarchisch dalende volgorde, het volgende bij ontstentenis of stilzwijgen van het vorige):

 • de schriftelijke overeenkomst tussen Alkern en de klant en/of de schriftelijke orderbevestiging uitgaande van Alkern;
 • de door de klant aanvaarde offerte;
 • deze algemene voorwaarden;
 • het Belgisch recht.

1.2. Door zijn prijsaanvraag, order of door het sluiten van een overeenkomst, erkent de klant kennis genomen te hebben van deze algemene voorwaarden en te aanvaarden dat deze van toepassing zullen zijn op alle rechtsverhoudingen tussen Alkern en de klant.

1.3. Deze algemene voorwaarden hebben steeds voorrang op de voorwaarden van de klant, die niet tegenstelbaar zijn aan Alkern, zelfs niet indien deze bepalen dat zij als enige gelden.

1.4. Iedere afwijking van deze algemene voorwaarden moet het voorwerp uitmaken van een schriftelijke overeenkomst tussen partijen, die nooit als precedent kan worden beschouwd.

1.5. Het (herhaaldelijk) niet-toepassen door Alkern van enig recht, kan slechts worden beschouwd als het dulden van een bepaalde toestand en leidt niet tot rechtsverwerking.

1.6. De eventuele nietigheid van één of meerdere bedingen uit deze voorwaarden of een gedeelte daarvan, doet geen afbreuk aan de geldigheid en toepasselijkheid van de andere clausules en/of de rest van de bepaling in kwestie. In geval van nietigheid van één of meerdere bedingen van deze algemene voorwaarden zullen Alkern en de klant onderhandelen om de nietige bepaling te vervangen door een equivalente bepaling die beantwoordt aan de geest van deze algemene voorwaarden.

2. Activiteiten

Alkern produceert en verkoopt prefab betonproducten (hierna genoemd “producten”), hoofdzakelijk voor gebouwen & constructies, omgevings- & verfraaiingswerken en rioleringswerken. Alkern biedt enerzijds standaard catalogusproducten aan, maar anderzijds ook producten specifiek geproduceerd op maat en volgens de instructies van de klant, in het bijzonder op maat gemaakte inspectieputten voor riolering.

3. Prijslijsten, Catalogussen & Offertes

3.1. Alle prijslijsten en catalogussen van Alkern zijn geheel vrijblijvend en slechts te beschouwen als een uitnodiging tot het plaatsen van een order door de klant, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld.
De prijs, beschrijving, eigenschappen, technische gegevens en de voorstelling (tekeningen en afbeeldingen) van de producten vermeld in de prijslijst of catalogus zijn louter indicatief en niet bindend voor Alkern. Alkern behoudt zich het recht voor haar prijzen zoals opgenomen in prijslijsten en catalogussen op elk ogenblik te wijzigen.

3.2. De geldigheidsduur van een offerte is steeds beperkt tot 3 maanden.
Een offerte is slechts geldig voor een welbepaald order en geldt niet voor de volgende orders.
Offertes omvatten enkel die producten die er uitdrukkelijk in vermeld worden, met uitsluiting van bijkomende orders en/of meerwerk als gevolg van een wijziging van het order door de klant, van onvoorziene omstandigheden of van eender welke andere reden.

4. Totstandkoming overeenkomst

4.1. Een overeenkomst komt tot stand (het volgende bij gebreke van het voorgaande):
 - vanaf het versturen van een schriftelijke of elektronische orderbevestiging van Alkern of door ondertekening van een schriftelijke overeenkomst tussen de klant en Alkern; of
 - door aanvaarding van een offerte door een klant; of
 - zodra Alkern met de uitvoering van het order start.

4.2. Alkern is vrij te kiezen met wie zij een overeenkomst wenst aan te gaan en behoudt zich het recht voor klanten te weigeren. Alkern heeft steeds het recht om een minimum factuurbedrag voorop te stellen.

4.3. Alle specifieke vereisten gesteld door de klant omtrent eigenschappen, capaciteiten, toepassingen, resultaten en/of te verwachten prestaties waaraan de producten moeten voldoen, zijn enkel bindend indien en voor zover deze vereisten opgenomen zijn in de schriftelijke orderbevestiging, dan wel deel uitmaken van een tussen Alkern en de klant apart gesloten schriftelijke overeenkomst, of bij gebreke hiervan, opgenomen zijn in de door de klant aanvaarde offerte van Alkern.
Deze stukken hebben voorrang op de eventuele bestelbon uitgaande van de klant.

4.4. De overeenkomst heeft enkel betrekking op de producten en bijhorigheden zoals omschreven in de door de klant aanvaarde offerte, de schriftelijke orderbevestiging of de overeenkomst tussen Alkern en de klant. Eventuele wijzigingen en/of aanvullingen van het order na de totstandkoming van de overeenkomst zijn slechts geldig na schriftelijk akkoord van beide partijen, onder meer met betrekking tot de prijs en de eventuele leveringstermijn. Bij ontstentenis van schriftelijk akkoord van beide partijen omtrent wijzigingen of aanvullingen van het order, wordt ervan uitgegaan dat deze zijn uitgevoerd conform de (mondelinge) instructies van de klant.
Al hetgeen niet expliciet werd voorzien in de overeenkomst, wordt geacht een bijkomend order en/of meerwerk te zijn op vraag van de klant, en wordt als dusdanig bijkomend aangerekend aan de klant, ongeacht of zij het gevolg zijn van een expliciete wijziging van het order door de klant, van onvoorziene omstandigheden of van eender welke andere reden. De prijs van dergelijk bijkomend order en/of meerwerk wordt berekend op basis van de tarieven die gelden op het ogenblik van het akkoord tussen partijen met betrekking tot het bijkomend order en/of meerwerk.

4.5. De stalen en monsters die Alkern aan de klant bezorgt, zijn slechts informatief.

4.6. Alkern is gerechtigd om technisch noodzakelijke wijzigingen aan te brengen aan de samenstelling en eigenschappen van de producten, zonder dat de klant daaraan enig recht zou kunnen ontlenen.

4.7. Bij annulering van een overeenkomst, zelfs gedeeltelijk, behoudt Alkern zich het recht voor om aan de klant alle geleverde producten en álle reeds gemaakte kosten en geleverde prestaties aan te rekenen, vermeerderd met een forfaitaire schadevergoeding van 10% van de prijs (excl. btw) van de geannuleerde overeenkomst, met een minimum van € 100,00, onverminderd het recht voor Alkern op vergoeding van hogere bewezen schade.
Indien de klant de overeenkomst annuleert op het ogenblik dat Alkern reeds met de productie van een specifiek op maat van de klant gemaakt product is gestart, heeft Alkern het recht de integrale prijs van dit product aan de klant te factureren. Slaagt Alkern erin het product alsnog aan een derde te verkopen, dan zal zij de van de derde ontvangen verkoopprijs terugstorten aan de klant.

5. Prijs

5.1. Alle prijzen zijn vermeld exclusief btw en andere taksen en heffingen, alsook, behalve indien uitdrukkelijk anders vermeld, exclusief leverings-, vervoers-, verzendings-, verzekerings- en administratiekosten.

5.2. Alkern rekent het verpakkingsmateriaal door aan de klant. In geval van levering op paletten van Alkern, wordt een vergoeding van € 20,00 per palet doorgerekend aan de klant.
Alkern rekent eveneens de meegeleverde los- en laadtoestellen door aan de klant, zoals onder meer klemmen, palethaken en hijshulpstukken.
Deze vergoeding wordt in mindering gebracht van nog openstaande facturen, dan wel terugbetaald aan de klant, in geval de klant de herbruikbare paletten, de klemmen, de palethaken of de hijshulpstukken in goede staat terug bezorgt aan Alkern binnen de maand na de levering.

5.3. Het aantal geleverde producten kan maximaal 10% afwijken van de overeengekomen hoeveelheid producten, dit wegens verpakkingsredenen. Alkern zal steeds het aantal geleverde producten aan de klant factureren, met een maximale afwijking van 10% van de overeengekomen hoeveelheid producten.

5.4. Alkern behoudt zich het recht voor de prijzen aan te passen aan de hand van de prijsherzieningsformule van het lastenboek.

5.5.Wanneer de levering van de producten meer dan drie maanden na de totstandkoming van de overeenkomst plaatsvindt en de prijs van de producten intussen wijzigt (dit onder meer als gevolg van een verhoging van prijzen van leveranciers, grondstof- en materiaalprijzen, lonen en sociale lasten, van overheidswege opgelegde kosten, (milieu)heffingen en belastingen, in- en uitvoerrechten, transportkosten of verzekeringspremies), is Alkern gerechtigd een evenredige prijswijziging toe te passen.

6. Levering

6.1. Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, worden de producten Ex Works (Incoterms 2010) geleverd. Eventuele kosten van afhaling en inontvangstname zijn ten laste van de klant.
Het risico gaat hoe dan ook over op de klant op het overeengekomen ogenblik van terbeschikkingstelling van de producten aan de bedrijfsgebouwen van Alkern, zelfs als de producten bij wijze van uitzondering door Alkern op het transportmiddel van de klant worden geladen.

6.2. Slechts indien dit uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen, zullen de producten DDP (Incoterms 2010) worden geleverd, in welk geval de klant ervoor verantwoordelijk is dat de plaats waar geleverd moet worden, bereikbaar is via berijdbare toegangswegen, toegankelijk is en opengesteld voor de levering. De klant moet alle voorzorgen nemen om een veilige en eenvoudige levering mogelijk te maken. In voorkomend geval behoudt Alkern zich het recht voor de producten te leveren op de plaats die de vervoerder aanziet als de laatst bereikbare plaats. De klant moet ervoor zorgen dat een verantwoordelijke ter plaatse is op het ogenblik van de levering, die Alkern kan instrueren omtrent de juiste plaats van lossing en omtrent alle bijzonderheden verbonden aan het lossen, onder meer met betrekking tot de aanwezigheid van (ondergrondse) leidingen, de draagkracht van de ondergrond e.d.
Indien uitdrukkelijk is overeengekomen dat de producten DDP worden geleverd, worden de producten gelost op het overeengekomen adres en op de plaats zoals aangewezen door de klant, op voorwaarde dat deze plaats eenvoudig bereikbaar en toegankelijk is. De klant is zelf verantwoordelijk voor de verdere verplaatsingen van de producten op de werf en voor de plaatsing van de producten in de daarvoor voorziene putten, sleuven e.d.
In geval van DDP levering worden de transportkosten doorgerekend aan de klant. De transportprijzen zijn van toepassing op voorwaarde dat de plaats van levering bereikbaar is via berijdbare toegangswegen en eenvoudig toegankelijk is.
De prijs van het transport wordt berekend op basis van het gewicht van de producten. De transportprijzen gelden per 24 ton. In geval van onvolledige vracht, wordt een toeslag van € 65,00 doorgerekend aan de klant. De producten worden steeds geleverd op één leveringsadres, tenzij anders is overeengekomen. In geval van levering op meer dan één leveringsadres, wordt eveneens een toeslag van € 65,00 doorgerekend aan de klant.
Extra lostijd (onder meer wachttijd, de tijd nodig voor verplaatsing van de producten op vraag van de klant, de tijd nodig voor het open zetten of toegankelijk maken van de werf, of elke andere vertraging bij de levering te wijten aan de klant), wordt aan de klant doorgerekend aan € 65,00 per uur. Verloren verplaatsingen en retourvrachten (onder meer omdat de werf niet toegankelijk is of de producten niet in ontvangst genomen worden door de klant) worden steeds aangerekend aan de klant.

6.3. Vermits de producten zowel Ex Works als DDP kunnen worden geleverd, wordt in deze algemene voorwaarden onder het begrip “levering” zowel de afhaling door de klant, als de levering door Alkern begrepen, naar gelang hetgeen tussen de klant en Alkern overeengekomen is.

6.4. Indien de klant gebruik maakt van de los- en laadtoestellen, onder meer klemmen, palethaken en hijshulpstukken ingestort in de producten, is de klant ervoor verantwoordelijk dat dit gebeurt overeenkomstig de instructies. De gebruiksgeschiktheid van de ingestorte hijshulpstukken is slechts BENOR-gecertificeerd indien ze worden gebruikt volgens de instructies. Bij niet-naleving van de instructies door de klant draagt Alkern geen enkele verantwoordelijkheid voor om het even welke schade.

6.5. Indien de gekochte producten niet in ontvangst zijn genomen door de klant op de aan de klant gemelde leverdatum en -plaats, worden zij zonder dat enige ingebrekestelling nodig is, verondersteld tijdig voor levering aangeboden te zijn en gaat het risico hoe dan ook over op de klant. De producten zullen bij Alkern opgeslagen worden, voor rekening en risico van de klant (inbegrepen het brandrisico). Alkern behoudt zich in dat geval het recht voor om aan de klant opslagkosten in rekening te brengen, forfaitair bepaald op 5% van de factuurwaarde van de gestockeerde producten per begonnen maand.
Indien de producten 30 kalenderdagen na schriftelijke herinnering van Alkern nog steeds niet in ontvangst zijn genomen door de klant, wordt de overeenkomst geacht beëindigd te zijn door de klant, in welk geval de bepalingen van artikel 4.7 van toepassing zullen zijn.

7. Leveringstermijnen

7.1. In de gevallen waarin de klant een levering vraagt binnen een bepaalde termijn of tegen een bepaalde datum of wanneer Alkern zelf een leveringstermijn of -datum aangeeft, zal Alkern deze termijn of datum steeds naar best vermogen proberen naleven. Behoudens indien uitdrukkelijk anders overeengekomen, zijn deze termijnen evenwel louter indicatief en altijd bij benadering.
De overschrijding van de voorziene termijn of datum kan geen aanleiding geven tot verbreking, annulering of ontbinding van de overeenkomst ten laste van Alkern, indeplaatsstelling of enige boete of schadevergoeding van welke aard ook. Overschrijding van de leveringstermijn of -datum ontheft de klant niet van zijn verplichtingen.

7.2. Wijzigingen in het order doen eventuele vooropgestelde leveringstermijnen of -data automatisch vervallen.

7.3. Wanneer bedongen werd dat de klant de producten volledig of gedeeltelijk moeten betalen of een bankgarantie moet voorleggen alvorens Alkern gehouden is tot uitvoering van de overeenkomst, doet elke laattijdige betaling of laattijdige voorlegging van de bankgarantie de vooropgestelde leveringstermijnen of -data automatisch vervallen.

7.4. Wat betreft op maat van de klant gemaakte producten, neemt de leveringstermijn pas een aanvang van zodra Alkern alle benodigde maat- en gewichtsopgaven, specificaties, schetsen, tekeningen, modellen, ontwerpen, (technische) beschrijvingen, berekeningen e.d. van de klant heeft ontvangen en wordt de leveringsdatum opgeschort zolang Alkern deze gegevens niet heeft ontvangen.

7.5.Alkern is in geen geval aansprakelijk voor vertragingen in de levering, opgelopen als gevolg van het in gebreke blijven van leveranciers van Alkern, de klant of enige andere derde.

8. Betaling

8.1. Behoudens indien uitdrukkelijk anders overeengekomen, factureert Alkern na levering van de producten op basis van de afhalings-, dan wel leveringsbon, naar gelang het geval. Gebeurt de levering in gedeelten, dan wordt elke zending afzonderlijk gefactureerd.
Alkern behoudt zich wel steeds het recht voor aan de klant een voorschot, integrale betaling of een bankgarantie te vragen alvorens tot uitvoering van de overeenkomst of levering over te gaan, onder meer, doch niet uitsluitend in geval de klant een verzoek tot opening van een WCO-procedure indient, of in geval van verkoop aan een niet-professionele klant. Indien de klant weigert hierop in te gaan, behoudt Alkern zich het recht voor het gehele order of een gedeelte ervan te annuleren, zelfs indien de producten reeds geheel of gedeeltelijk werden geleverd, en in welk geval een vergoeding overeenkomstig artikel 4.7 verschuldigd zal zijn door de klant.

8.2. Behoudens andersluidende schriftelijke bepalingen, zoals door uitdrukkelijke vermelding van een vervaldag op de factuur, zijn alle facturen steeds integraal betaalbaar binnen de 30 kalenderdagen na factuurdatum.

8.3. De facturen zijn betaalbaar door overschrijving op het bankrekeningnummer vermeld op de factuur of door contante betaling op de zetel van Alkern.

8.4. Facturen kunnen enkel geldig schriftelijk worden geprotesteerd binnen de 14 kalenderdagen na factuurdatum met vermelding van factuurdatum en -nummer en een gedetailleerde motivering van het protest.

8.5. De onvoorwaardelijke betaling van een deel van een factuurbedrag geldt als uitdrukkelijke aanvaarding van het corresponderende deel van het factuur.
Deelbetalingen worden steeds aanvaard onder alle voorbehoud en zonder enige nadelige erkentenis, en eerst toegerekend op de inningskosten, vervolgens op het schadebeding, de vervallen interest en ten slotte op de openstaande hoofdsom, waarbij bij voorrang wordt toegerekend op de oudste openstaande hoofdsom.

9. Laattijdige betaling

1.1. In geval van niet- of onvolledige betaling op de vervaldag van de factuur, wordt het achterstallige bedrag van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling (zelfs bij toekenning van termijnen van respijt) verhoogd met:

 • een nalatigheidsinterest van 1% per achterstallige maand, waarbij elke begonnen maand als een volledige wordt beschouwd;
 • een forfaitaire schadevergoeding gelijk aan 10% van het factuurbedrag, met een minimum van € 100,00 (excl. btw), onverminderd het recht van Alkern om hogere schade te bewijzen;
 • alle gerechtelijke en buitengerechtelijke inningskosten.

9.1. Wanneer de klant nalaat zijn verbintenissen uit te voeren (onder meer wanneer hij één of meerdere uitstaande betalingsverplichtingen op hun vervaldag niet of niet volledig nakomt) of in geval van faillissement, gerechtelijke of minnelijke ontbinding, staking van betaling, daden van gerechtelijke uitvoering tegen de klant, alsook elk ander feit dat wijst op (dreigende) insolvabiliteit:

 • is Alkern niet langer gehouden tot (verdere) levering van de betreffende en alle andere producten en kan Alkern alle leveringen onmiddellijk opschorten;
 • behoudt Alkern zich het recht voor om deze en alle andere overeenkomsten te beëindigen, 14 kalenderdagen na vergeefse aangetekende ingebrekestelling aan de klant, in welk geval de een vergoeding overeenkomstig artikel 4.7 verschuldigd zal zijn door de klant;
 • wordt het verschuldigd saldo van alle, zelfs niet vervallen facturen van rechtswege onmiddellijk opeisbaar;
 • vervallen alle toegestane betalingsvoorwaarden.

Alkern kan in die gevallen ook beslissen de overeenkomst(en) toch verder uit toe voeren, evenwel onder de strikte voorwaarde dat de verschuldigde prijs in dat geval volledig wordt vereffend vooraleer (desgevallend) tot productie en levering wordt overgegaan.

10. Testing & Certificering

De producten van Alkern zijn BENOR gecertificeerd.
Deze certificatie geldt slechts op voorwaarde dat de producten worden gebruikt overeenkomstig de bepalingen van de technische fiches en de specifieke instructies.

11. Intellectuele eigendomsrechten & Confidentialiteit

11.1. De klant garandeert dat de door hem verstrekte gegevens geen inbreuk uitmaken op de intellectuele eigendomsrechten van derden en vrijwaart Alkern voor alle aanspraken van derden hieromtrent.

11.2. Alkern behoudt de eigendomsrechten, de auteursrechten en alle intellectuele rechten op de door haar gemaakte matrijzen, modellen, stalen, prototypes, documenten, sjablonen, ontwerpen, technische beschrijvingen, berekeningen, plannen, tekeningen, schetsen, foto’s… en dit ongeacht of aan de klant voor de vervaardiging ervan kosten werden in rekening gebracht.
Deze gegevens moeten, zolang deze niet publiek toegankelijk worden gemaakt door Alkern, vertrouwelijk behandeld worden en mogen zonder voorafgaandelijke schriftelijke toestemming van Alkern niet worden gekopieerd, gebruikt voor andere doeleinden dan waarvoor zij bestemd zijn of aan derden getoond. Deze dienen op eenvoudig verzoek of indien de overeenkomst finaal niet tot stand komt, onmiddellijk aan Alkern terug bezorgd te worden. Indien de klant voormelde confidentialiteitsverplichtingen schendt, heeft Alkern het recht om een forfaitaire schadevergoeding te eisen ten belope van 20% van de contractprijs, behoudens het recht om een hoge schadevergoeding te eisen mits bewijs van haar schade

11.3.De klant geeft aan Alkern de toelating om beeldmateriaal van de geleverde producten te gebruiken voor publicitaire doeleinden, onder meer door publicatie op de website of in folders of catalogussen.

12. Klachten

12.1. De klant moet onmiddellijk bij levering van de producten een eerste verificatie uitvoeren van de conformiteit van de levering, onder meer, doch niet uitsluitend met betrekking tot hoeveelheid, samenstelling, afmetingen, zichtbare gebreken, juiste locatie…
Klachten betreffende onmiddellijk verifieerbare afwijkingen en/of de niet-conformiteit van de levering komen alleen in aanmerking wanneer de klant deze schriftelijk heeft gemeld binnen de 72 uur na levering van de producten en in elk geval vóór (gehele of gedeeltelijke) aanwending, ingebruikname, bewerking en/of verwerking, bij gebreke waarvan de klant geacht wordt de producten te aanvaarden.

12.2. Professionele klanten dienen elke klacht wegens verborgen gebreken van de producten schriftelijk aan Alkern te melden binnen een termijn van vier maanden na leveringen meteen na ontdekking van het gebrek, met een duidelijke omschrijving van het vastgestelde probleem.

12.3. De aansprakelijkheid van Alkern beperkt zich in elk geval, naar eigen keuze en inzicht van Alkern, tot het vervangen, herstellen of naleveren van ontbrekende of gebrekkige producten.
Alkern behoudt zich het recht voor een gebrek aan geleverde producten, in het bijzonder aan inspectieputten, die reeds werden geplaatst, ter plaatse te herstellen. In geval van een gebrek aan een geleverde put die nog niet werd geplaatst, kan Alkern naar eigen keuze het gebrekkige product opnieuw leveren, dan wel het gebrek ter plaatse herstellen.

12.4. Voor verkopen aan klanten-consumenten geldt in voorkomend geval de wettelijke garantieregeling.

12.5. Na het constateren van enig gebrek is de klant verplicht om de aanwending, bewerking en/of verwerking van de betreffende producten onmiddellijk te staken en voorts al het redelijkerwijs mogelijke te doen en te laten ter voorkoming van (verdere) schade.

12.6. Monsternemingen voor proeven en tegenproeven moeten uitgevoerd worden in tegenwoordigheid van Alkern of na Alkern hiervan minstens veertien kalenderdagen op voorhand verwittigd te hebben. Iedere proef geeft recht op een tegenproef in een officieel laboratorium.

12.7. Voorts is de klant gehouden alle door Alkern voor onderzoek van de klacht gewenste medewerking te verlenen, onder meer door Alkern in de gelegenheid te stellen (ter plaatse) een onderzoek in te (doen) stellen naar de omstandigheden van bewerking, verwerking, en/of gebruik van de producten. Alkern behoudt zich het recht voor om samen met de klant ter plaatse de gebreken te gaan vaststellen en de oorzaak ervan na te gaan.
Ingeval een onderzoek ter plaatse niet mogelijk/opportuun lijkt, of het defecte goed niet aan Alkern terugbezorgd kan worden, dient minimum volgende informatie aan Alkern overgemaakt te worden vooraleer deze eventueel tot vrijwaring gehouden kan zijn:

 • de datum van aanwending, ingebruikname, bewerking en/of verwerking van het gebrekkige goed;
 • een beschrijving van het gebrek, gedocumenteerd aan de hand van foto’s;
 • productiedatum, serienummer, type…

Eventuele terugzending of terugbrenging van producten mag slechts gebeuren met voorafgaand schriftelijk akkoord van Alkern. Alkern is in geen geval verantwoordelijk voor het verlies van of schade aan geretourneerde producten, tot wanneer deze door Alkern in haar bedrijfsgebouwen werden aanvaard. Bij gebreke aan akkoord omtrent terugzending of terugbrenging van de gebrekkige producten zullen alle retours geweigerd worden en zullen alle kosten aan de klant worden doorgerekend.

12.8.De klant is gehouden tot vergoeding van de kosten gemaakt naar aanleiding van onterechte klachten.

13. Aansprakelijkheid

13.1. Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, worden de producten aangeboden volgens het basisprincipe dat de klant alle maatregelen heeft genomen om zich ervan te vergewissen dat de producten geschikt zijn voor de door de klant beoogde toepassing. De aanwending en het gebruik van de producten door de klant zelf of door een derde gebeurt dan ook onder de volledige verantwoordelijkheid en op risico van de klant. Alkern kan in dit geval op geen enkele wijze worden aangesproken voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die hieruit voortvloeit.

13.2. De aansprakelijkheid van Alkern is beperkt tot maximaal de factuurwaarde van de gebrekkige producten en is in ieder geval beperkt tot de aansprakelijkheid die dwingend door de wet is opgelegd.

13.3. Geen aanspraak op vrijwaring door Alkern kan weerhouden worden na afloop van één van de in artikel 12 vermelde termijnen.

13.4. Onverminderd hetgeen in artikel 12 werd bepaald, kan de klant geen aanspraak maken op waarborg / vrijwaring door Alkern voor:

 • schade veroorzaakt door foutieve, onvolledige of laattijdige gegevens en instructies (zoals maat- en gewichtsopgaven, specificaties, functionaliteiten, materiaalkeuzes, schetsen, tekeningen, modellen, ontwerpen, (technische) beschrijvingen, berekeningen en andere gegevens) afkomstig van de klant. Alkern neemt deze gegevens over zonder de juistheid en de volledigheid hiervan te moeten nagaan en zonder hieromtrent enige verantwoordelijkheid te aanvaarden. De klant is aansprakelijk voor de juistheid en volledigheid en vrijwaart Alkern voor aanspraken van derden hieromtrent;
 • schade ontstaan door de verkeerde opslag of bewaring van de producten;
 • schade rechtstreeks of onrechtstreeks veroorzaakt door een daad van de klant of van een derde, ongeacht of deze worden veroorzaakt door een fout of nalatigheid;
 • schade ontstaan door de verkeerde of onoordeelkundige plaatsing van de producten, in strijd met hoe een goede professioneel de producten zou plaatsen, daaronder ook begrepen de voorbereiding van de ondergrond en de beoordeling van de geschiktheid van de ondergrond;
 • schade ontstaan door abnormale, onoordeelkundige of buitengewone aanwending, belasting en/of slijtage van de producten of door het niet-naleven van de instructies wat betreft plaatsing, gebruik en onderhoud zoals aangegeven in de handleidingen en op de technische fiches van Alkern, ook van de klemmen, palethaken en ingestorte hijshulpstukken. De productprestaties worden gewaarborgd zoals vermeld in de technische fiches en vanaf het aantal dagen na de productiedatum zoals daar aangegeven;
 • beweerde gebreken, indien de geleverde producten voldoen aan de ter zake geldende normen van het Belgisch Instituut voor Normalisatie;
 • niet-functionele verschillen tussen specificaties en kwaliteitsvermeldingen en de werkelijke uitvoering van de geleverde producten of geringe afwijkingen met de gebruikelijke toleranties (onder meer, doch niet uitsluitend wat betreft afmetingen, kleur, afwerking, korrel, textuur en samenstelling). Bij beoordeling van dergelijke afwijking moet een representatief deel van de levering beschouwd worden, zodat de levering nooit op geringe afwijkingen van slechts enkele van de geleverde producten kan worden afgekeurd;
 • bijkomende schade door verdere aanwending, bewerking en/of verwerking van de producten na vaststelling van een gebrek;
 • onrechtstreekse en gevolgschade, zoals, maar niet beperkt tot, inkomstenderving, imagoschade, schade aan derden, schade aan andere producten die in aanraking komen met de gebrekkige producten of enige vervolgschade door deze producten veroorzaakt;
 • in geval van levering Ex Works, schade veroorzaakt tijdens het laden op het transportmiddel, zelfs in geval Alkern de producten bij wijze van uitzondering op het transportmiddel laadt;
 • in geval van levering DDP, schade veroorzaakt bij de levering, zoals schade aan de ondergrond, voetpaden, kanalisatie, ondergrondse leidingen e.d. of schade veroorzaakt door instortingen;
 • schade ontstaan door beweerde laattijdige levering door Alkern, inbegrepen bijkomende kosten voor de klant die hieruit voortvloeien, en eventuele vergoedingen opgelopen door de klant wegens laattijdige oplevering aan zijn klanten;
 • schade ontstaan door overmacht en hardship overeenkomstig de bepalingen van artikel 14.

13.5.Alkern zorgt ervoor dat de goederen voldoen aan de toepasselijke Europese en Belgische regelgeving, met uitsluiting van die wettelijke en reglementaire verplichtingen die specifiek gelden in het land waar de producten uiteindelijk worden gebruikt, zoals onder meer (zonder hiertoe beperkt te zijn) kwaliteitsvereisten, milieuverplichtingen, aanvraag van vergunningen, invoerregels e.d.

14. Overmacht & Hardship

14.1. Alkern is niet aansprakelijk voor een tekortkoming in de nakoming van haar verplichtingen die veroorzaakt is door overmacht of hardship.

14.2. Gevallen van overmacht of hardship geven Alkern het recht om de nakoming van haar verplichtingen tijdelijk op te schorten.
In geval de situatie van overmacht of hardship langer dan één maand duurt, hebben zowel Alkern als de klant het recht de overeenkomst te beëindigen door een eenvoudige schriftelijke betekening, zonder dat Alkern enige schadevergoeding verschuldigd is of kan zijn.
In voorkomend geval is de klant gehouden tot betaling van alle reeds gemaakte kosten en geleverde prestaties op datum van opschorting, dan wel beëindiging.

14.3. Wordt aanzien als gevallen van overmacht of hardship, alle omstandigheden die op het ogenblik van het sluiten van de overeenkomst redelijkerwijze onvoorzienbaar waren en onvermijdbaar zijn, en die in hoofde van Alkern de onmogelijkheid creëren om de overeenkomst uit te voeren of die de uitvoering van de overeenkomst financieel of anderszins zwaarder of moeilijker zouden maken dan normaal voorzien, zodat het niet redelijk zijn om te verlangen dat Alkern de overeenkomst nog uitvoert of uitvoert onder de oorspronkelijke voorwaarden.
Onder overmacht of hardship wordt onder meer begrepen, zonder limitatief te zijn: oorlog, stakingen en lock-out, ziekten, personeelstekort, bedrijfsorganisatorische omstandigheden, inbeslagname, natuur- en weersomstandigheden, brand, breuk van machines of gereedschappen, gebrek aan grondstoffen, vertragingen bij of faillissement van leveranciers, het in gebreke blijven van de klant om Alkern tijdig de correcte en volledige inlichtingen te verschaffen die nodig zijn voor de uitvoering van het order en het krijgen van foutieve of onvolledige inlichtingen van de klant.

15. Netting

Overeenkomstig de bepalingen van de Wet op de Financiële Zekerheden van 15 december 2004 compenseren en verrekenen Alkern en de klant automatisch en van rechtswege alle actueel bestaande en toekomstige schulden opzichtens elkaar. Dit betekent dat in de permanente relatie tussen Alkern en de klant steeds maar de grootste schuldvordering per saldo na de voormelde automatische verrekening overblijft.
Deze schuldvergelijking zal in elk geval tegenstelbaar zijn aan de curator en de overige samenlopende schuldeisers, die zich dus niet zullen kunnen verzetten tegen de door partijen doorgevoerde schuldvergelijking.

16. Eigendomsvoorbehoud

16.1. De producten geleverd door Alkern blijven eigendom van Alkern tot volledige betaling van het verschuldigde bedrag (hoofdsom, interesten en kosten) door de klant, zelfs na verwerking, vermenging en incorporatie.

16.2. Het is de klant verboden de geleverde producten te verkopen, te verpanden aan een derde, met een zekerheid te bezwaren of er op enige wijze te beschikken, zolang de prijs niet volledig is betaald.

16.3. In geval de klant de aan Alkern toebehorende producten, zelfs verwerkt, vermengd of geïncorporeerd, herverkoopt, draagt hij alle schuldvorderingen die voortkomen uit deze herverkoop over aan Alkern. De klant is gehouden het bedrag dat hij ontvangt voor de producten waarop het eigendomsvoorbehoud geldt, aan Alkern te laten geworden als vergoeding voor het beëindigen van het eigendomsrecht en als waarborg voor Alkern ten belope van de waarde van de producten waarop dit eigendomsrecht rust. De betaalde voorschotten blijven Alkern verworven ter vergoeding van de mogelijke verliezen bij wederverkoop.

16.4. De verwerking van de producten door de klant brengt geen eigendomsoverdracht teweeg. Bij verwerking van de producten in andere producten wordt Alkern - zolang de prijs niet volledig is betaald - mede-eigenaar van het nieuwe product en dit ten belope van de waarde van de producten waarvoor het eigendomsvoorbehoud geldt.

16.5. De verschillende transacties/contracten tussen partijen worden aanzien als deel uitmakend van één economisch geheel en dat Alkern altijd een eigendomsvoorbehoud heeft op de producten op dat moment in het bezit van de klant, zolang de klant een openstaande schuld heeft tegenover Alkern.

16.6. Eveneens wordt tussen de partijen overeengekomen dat Alkern altijd een pandrecht heeft op de producten van de klant, op dat moment in het bezit van Alkern, zolang de klant een openstaande schuld heeft tegenover Alkern.

16.7. Voormeld eigendomsvoorbehoud verandert niets aan de regeling van de risico-overdracht overeenkomstig artikel 6.

17. Verwerking persoonsgegevens

De klant geeft aan Alkern de toelating om de door de klant verstrekte persoonsgegevens op te nemen in een geautomatiseerd gegevensbestand. Deze gegevens kunnen gebruikt worden met het oog op het voeren van informatie- of promotiecampagnes in verband met de door Alkern aangeboden producten in het kader van de contractuele relatie tussen Alkern en de klant.
De klant kan steeds om mededeling en verbetering van zijn gegevens vragen. Indien de klant geen commerciële informatie van Alkern meer wenst te ontvangen, dient de klant Alkern hiervan op de hoogte te brengen.

18. Bevoegde rechtbanken & Toepasselijk recht

In geval van betwisting over de uitvoering en/of de uitlegging van deze algemene voorwaarden, alsook van elke andere overeenkomst tussen Alkern en de klant, zijn de territoriaal bevoegde hoven en rechtbanken van de zetel van Alkern uitsluitend bevoegd.
Het Belgisch recht is van toepassing.